อบรมพัฒนาสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ

ในวันที่  24  มีนาคม  2555  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  นายสุชาติ  ดิเรกวัฒนะ  รองผอ.สพป.พล.3  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการพัฒนาสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำเพื่อให้ลูกจ้างประจำมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านงานไม้ งานปูนและงานครุภัณฑ์ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาวิชาชีพในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไปได้ และมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกจ้างประจำในสังกัด  จำนวน 80  คน  มาจาก 4 อำเภอ คือ อำเภอวัดโบสถ์  อำเภอพรหมพิราม  อำเภอนครไทย  และอำเภอชาติการ  เวลาในการฝึกอบรม  จำนวน  3  วันที่   24 – 26   มีนาคม  2555  และในการนี้ นายมณี  วังข้าว  ผอ.กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมศักยภาพฝีมือแรงงาน  ได้กล่าวต้อนรับผอ.สพป.พล.3 และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน 

ภาพข่าว  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

Advertisements